ДОГОВІР ДОГОВОРУ (ПРОПОЗИЦІЇ) НА НАДАННЯ ПЛАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В МЕРЕЖІ МЕДИЧНИХ КЛІНІК «ГАРМОНІЯ ЗДОРОВ'Я»
 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Керуючись ст. 633 і ст. 641 Цивільного кодексу України, мережа медичних центрів «Гармонія здоровья», далі по тексту – «Виконавець», адресує фізичній особі, далі по тексту – «Пацієнт», спільно іменовані надалі – «Сторони», укласти офіційний, публічний і безвідкличний договір на надання медичних послуг на зазначених нижче умовах:

 • Термінологія:

Послуги – перелік медичних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Прейскурантом медичних послуг, затвердженого Наказом Директора.

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, викладене на сайті Виконавця, і адресований необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на певних умовах.

Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://harmony-health.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Паціентомего законним представником, умов Публічної оферти, в якому вигляді даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом заповнення, підписання та передачею Пацієнтом (Законним представником) Виконавцю письмовій анкети, екземпляр которойнаходятся за місцем надання послуг Виконавцем.

Виконавець – мережа медичних центрів «Гармонія здоров’я» здійснюють свою діяльність на підставі ліцензії МОЗ України № 539889 від 30.06.2010г.

Пацієнт – фізична особа, яка акцептовало Публічну оферту Виконавця, викладену в даному Договорі, і підписало анкету особисто або через свого законного представника.

Законний представник – фізична особа (батько, усиновитель, опікун), що діє в разі якщо пацієнтом виступає малолітній (до 14 років), неповнолітній (від 14 до 18 років), або особа, цивільна дієздатність якої обмежена рішенням суду.

Сторони – Пацієнт, його законний представник і Виконавець.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Даний Договір є публічним договором (далі – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку і Пацієнтом (Законним представником), з іншого, боку з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень даного Договору.

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Пацієнту послуги, а Пацієнт (Законний представник) зобов’язується прийняти їх і оплатити.

Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов цього Договору є Акцепт Пацієнтом (його Законним представником) умов Публічної оферти даного Договору.

Послуги надаються за адресами Виконавця: Україна, м Київ, вул. Чорновола, 12; м. Київ, вул. Пчілки, 2; м. Київ, вул. Пчілки, 4

Послуги надаються протягом робочого часу Виконавця, зазначеного на сайті Виконавця або на ресепшн.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права Пацієнта (його Законного представника):

3.1.1. Отримувати для Пацієнта медичні послуги і консультації належної якості.

3.1.2. Отримувати достовірну і повну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, його фізичному і психічному статусі, в тому числі знайомитися з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця.

3.1.3. Отримувати достовірну і повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики, отримувати прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг Пацієнту.

3.1.4. Мати право на таємницю про стан здоров’я Пацієнта, сам факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

3.1.5. Вимагати заміни лікаря.

3.1.6. На інформовану згоду на застосування методів діагностики, профілактики та лікування.

3.1.7. На індивідуальних підхід до лікування.

3.1.8. На допуск до нього інших медичних працівників, членів сім’ї, законного представника, піклувальника, нотаріуса та адвоката, в разі знаходження на стаціонарному лікуванні у встановлений Виконавцем час.

3.1.9. На допуск до неї священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду у встановлений Виконавцем час.

3.1.10. На відмову від лікування.

3.1.11. У разі смерті Пацієнта члени його сім’ї або інші фізичні особи, уповноважені ними, мають право бути присутніми при дослідженні причин його смерті та ознайомитися з висновками щодо причин смерті.

3.1.11. На оскарження неправомірних рішень і дій з боку Виконавця.

3.2. Обов’язки Пацієнта (його Законного представника):

3.2.1. Надавати повну і достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Пацієнта (Законного представника), в тому числі для заповнення анкети.

3.2.2. Надавати оригінали або копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Пацієнта, які необхідні Виконавцю для надання йому медичних послуг.

3.2.3. Ознайомитися з Прейскурантом до отримання медичних послуг. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

3.2.4. Неухильно дотримуватися усні і письмові приписи і рекомендації лікарів.

3.2.5. Повідомити Виконавця до початку надання їм медичних послуг, про відомому перечнелекарственних засобів, що застосовуються Пацієнтом, а також про всі відомі хворобах, пороках, аллергіческіхілі специфічних реакціях на лікарські засоби і продукти харчування та іншу істотну інформацію про стан здоров’я Пацієнта.

3.2.6. У разі порушення або неможливість дотримання Пацієнтом плану лікування негайно повідомити про це Виконавця.

3.2.7. Повідомляти Виконавця про поліпшення / погіршенні самопочуття, появі / зникнення симптомів, а також іншу інформацію про зміни стану здоров’я Пацієнта протягом 3 (трьох) годин з моменту початку змін.

3.2.8. Негайно (протягом доби з моменту отримання медичних послуг) повідомити Виконавця про виявлені невідповідності та недоліки в отриманні медичних послуг, шляхом звернення до Виконавця зі скаргою на ім’я керівника підрозділу, в якому надавалися медичні послуги.

3.2.9. Бути присутнім при отриманні медичних послуг в супроводі свого Законного представника.

3.2.10. При знаходженні в стаціонарі Пацієнт і його відвідувачі зобов’язані дотримуватися принципів лікувального харчування та час відвідування: в будні дні – с 16:00 до 18:00, вихідні та святкові дні – с 14:00 до 18:00.

3.3. Права Виконавця:

3.3.1. Перевіряти надану Пацієнтом (Законним представником), інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору.

3.3.2. У разі запізнення Пацієнта, більше ніж на 10 хвилин, в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, або скасувати надання таких медичних послуг.

3.3.3. Скликати консиліум або залучати третіх осіб для надання медичних послуг, які мають необхідну кваліфікацію.

3.3.4.Вимагати від Пацієнта (Законного представника), виконання умов цього Договору.

3.3.5. Призупинити надання послуг Пацієнту на період перевірки виконання Пацієнтом (Законним представником) умов Договору, в разі виникнення або обґрунтованих сумнівів в належному виконанні, або в порушенні Пацієнтом (Законним представником) умов даного договору.

3.3.6. Відмовляти Пацієнту в наданні медичних послуг, шляхом перенаправлення Пацієнта в профільне медичний заклад. Причина даного рішення викладається в письмовій формі і доноситися Пацієнту (Законному представнику).

3.3.7. Відмовити Пацієнту (законному представнику), в наданні послуг і припинити дію даного Договору в односторонньому порядку, в разі невиконання Пацієнтом своїх обов’язків по даного Договору.

3.3.8. Надавати медичні послуги відповідно до клінічних протоколів, рекомендаціями та нормативними документами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України та внутрішніми документами Виконавця.

3.3.9. Надавати медичні послуги при станах, що вимагають термінового медичного втручання для збереження життя Пацієнта при його несвідомому стані і відсутності поруч близьких родичів. Питання про термінове медичне втручання вирішує консиліум, а при неможливості його зібрати – лікуючий або черговий лікар, який надалі зобов’язаний повідомити про це Виконавця.

3.3.9. Проводити акції, надавати знижки, впроваджувати спеціальні бонусні програми, і т.д. в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.4. Обов’язки Виконавця:

3.4.1. надавати Пацієнту послуги з урахуванням норм Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження і нерозголошення медичної таємниці і / або конфіденційної інформації. У зв’язку з цим, консультування Пацієнтів по телефону, електронній пошті і іншим засобам зв’язку строго заборонено.

3.4.2. Забезпечувати Пацієнту можливість отримання послуг належної якості відповідно до цього Договору та чинним законодавством України.

3.4.3. Забезпечувати Пацієнту (законному представнику), можливість отримання інформації з питань надання послуг та акційних пропозицій.

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Вартість медичних послуг визначається згідно з Прейскурантом, затвердженого Виконавцем, інаходітся на сайті, а також у адміністратора на ресепшн.

4.2. Ціна даного Договору визначається як сума наданих Виконавцем Пацієнту і прийнятих ним (Законним представником) медичних послуг.

вартість деяких маніпуляцій та операцій залежить від складності захворювання і в кожному окремому випадку може розраховуватися індивідуально. Анестезія також підбирається з урахуванням загального стану здоров’я, віку і індивідуальних особливостей організму Пацієнта. Тому, точну вартість лікування може озвучити тільки лікуючий лікар, безпосередньо після консультації.

4.3. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом (Законним представником) в день фактичного надання медичної послуги або авансовим платежем.

 1. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ – ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються медичними працівниками Виконавця, які мають спеціальну медичну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим Наказом МОЗ України № 195 від 25.12.1992г. і Наказом МОЗ України № 117 від 29.03.2002г.

5.2. Послуги Пацієнту надаються по попереднім записом. Надання медичних послуг позачергово можливо виключно у випадках, відсутності попереднім записом інших пацієнтів на даний момент. Дата і час надання кожної медичної послуги обговорюється між Виконавцем і Пацієнтом (Законним представником) в усній формі по телефону або на ресепшн.

5.3. До початку надання послуг адміністратор ресепшн, за погодженням з лікуючим лікарем повідомляє Пацієнту (Законному представнику) перелік, склад і вартість цікавлять медичних послуг, надання яких лікуючий лікар Пацієнта вважає за доцільне, та в усній формі погоджує з Пацієнтом (Законним представником) перелік всіх медичних послуг, які будуть надані Виконавцем Пацієнту за призначенням даного лікуючого лікаря.

5.4. Оплата послуг здійснюється Пацієнтом шляхом внесення готівкових коштів або за допомогою банківської пластикової карти через касу Виконавця, або за безготівковим розрахунком шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.3. Послуги, що надаються за цим Договором послуги можуть бути оплачені за Пацієнта іншим фізичним або юридичною особою.

5.4. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на послуги, що надаються в рамках даного Договору, і вводити додаткові послуги за новими методикам. Змінений Прейскурант розміщується на сайті Виконавця і у адміністратора ресепшн. пацієнт зобов’язаний ознайомитися з Прейскурантом до отримання послуги.

 1. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

6.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають в період дії даного Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів, з метою врегулювання суперечок в досудовому порядку.

6.2. У разі неможливості вирішення таких суперечок, розбіжностей шляхом переговорів, такі спори вирішуються судом відповідно до чинного законодавства України.

 1. ДОДАТКОВИЙ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

7.2.Всі зміни до даного Договору затверджуються відповідним наказом Виконавця, публікуються на сайті Виконавця і вступають в силу з моменту їх публікації на сайті.

7.3. Пацієнт вважається поінформованим про внесених до Договору зміни з моменту опублікування їх на сайті Виконавця. Внесені зміни до Договору поширюються на всіх Пацієнтів і їх Законних представників.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.2. сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. сторона вважається невинною, зокрема, якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

8.3. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було обумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажор). Під обставинами непереборної сили розуміються: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне і належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно з Договором.

8.4. Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю Пацієнта в результаті:

– невиконання Пацієнтом (Законним представником) обов’язків, передбачених підпунктами 3.2.4.- 3.2.7. даного Договору, в тому числі приписів і рекомендацій лікарів, плану лікування і т.д .;

– неповідомлення Пацієнтом (Законним представником) суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта;

– використання лікарських засобів і виробів медичного призначення неналежної якості або таких, які не були призначені лікарями виконавця;

– розвитку захворювань або патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за даного Договору;

– настання побічних ефектів від застосування лікарських засобів і препаратів, на можливість настання яких виробник таких лікарських засобів і препаратів вказував в анотації до ним;

– отримання медичної допомоги від третіх осіб, в тому числі і від фахівців іншого медичного установи, в разі виконання п. 3.3.6 даного Договору.

8.5. Виконавець не несе відповідальність за якість лабораторних досліджень, в разі, якщо якість біологічного матеріалу, переданого Пацієнтом для проведення лабораторних досліджень, не відповідає вимогам, що пред’являються до нього Виконавцем відповідно з медичними стандартами і передбаченим правилами підготовки Пацієнта до лабораторних досліджень.

8.6. Пацієнт зобов’язаний повністю відшкодувати Виконавцю понесені ним збитки, якщо Медичний центр не зміг надати медичні послуги або був змушений припинити їх з вини Пацієнта.

8.7. Відповідальність Виконавця перед Пацієнтом (Законним представником), в разі пред’явлення ним вимог / претензій про відшкодування збитку і компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та / або надання послуг неналежної якості, що підтверджується висновком Головного лікаря, відшкодовується виключно в межах вартості відповідної послуг, оплаченої Пацієнтом (Законним представником).

 1. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Договір може бути розірваний за згодою сторін.

9.2. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з обов’язковим відшкодуванням сторонами фактично понесених витрат у разі невиконання невиконання </ em> договірних зобов’язань однією із Сторін.

 1. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

10.1. Відповідно до Положення про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, затвердженому Виконавцем, а також на підставі Цивільного кодексу України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю »,« Про інформацію »,« Основи законодавства України про охорону здоров’я »,« Про науково-технічну інформації », з метою запобігання витоку і розголошення конфіденційної інформації, медичної таємниці і інформації, що становить комерційну таємницю Замовника, Виконавець зобов’язується не розголошувати комерційну інформацію, яка стала (може стати) йому відомою під час виконання даного Договору.

10.2. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов і можливість посилання на їх в разі виникнення суперечок, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій.

10.3. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Пацієнтом при використанні сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця і не могли бути попереджені їм (зокрема, в результаті хакерських атак, перехоплення інформаційних даних, розміщення персональних даних Пацієнтом на зовнішніх інформаційних ресурсах, веб-сайтах, електронній пошті і т.д.).

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Акцептуємо даний Договір Пацієнт (Законний представник) автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, затвердженого Виконавцем і оприлюдненому на сайті Виконавця.

11.2. Підписавши і заповнивши анкету Пацієнт (Законний представник) дає дозвіл на збір, обробку, використання персональних даних, зазначених у Анкеті для цілей, пов’язаних з наданням послуг і в межах, визначених чинним Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р.

11.3.сторони гарантують правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміні.

11.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології.

Місцезнаходження медичних центрів «ГАРМОНІЯ ЗДОРОВ’Я»:

м. Київ, вул. Чорновола, 12;

м. Київ, вул. Пчілки, 2;

м. Київ, вул. Пчілки, 4.